OpćI uvjeti korištenja web shopa i internet prodaje

Ugovorne strane i područje primjene
-Općim uvjetima regulira se poslovni odnos između tvrtke Unikomerc-servis d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Amruševa 10, upisane u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080113054 (u daljnjem tekstu:prodavatelj) i kupca (u daljnjem tekstu:kupac), koji se primjenjuje zaključivanjem ugovora o kupoprodaji izvan poslovnih prostorija i ugovora o kupoprodaji na daljinu (internet prodaja).
Opći uvjeti internet prodaje trvtke Unikomerc-servis d.o.o. na stranici https://www.unikomerc-servis.hr (u daljnjem tekstu:web shop) čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog ovim putem između prodavatelja i kupca.
-Prodavatelj posjetiteljima stranice omogućava informacije o proizvodima, akcije, opće i tehničke informacije , te mogućnost kupnje proizvoda na navedenoj stranici, koji su dostupni, odnosno isporučivi..
Prodavatelj ujedno zadržava pravo pogreške u slikama i opisu proizvoda.
-Općim uvjetima reguliraju se detalji kupoprodajnog ugovora (način i uvjeti kupnje, uvjeti i način plaćanja/autorizacija, dostava i isporuka, ograničenje odgovornosti, reklamacije, zaštita osobnih podataka i slično).
-Potvrdom narudžbe putem web shopa, smatra se da je kupac pročitao sve navedene obavijesti, shvatio iste, te prihvatio Opće uvjete kao sastavni dio kupoprodajnog ugovora.

 Registracija
-Putem web shopa kupac može na stranici tvrtke Unikomerc-servis d.o.o., kupovati proizvode kao korisnik ili kao gost. Kupnja registriranom korisniku pruža brži postupak narudžbe i naplate, provjeru statusa narudžbe, pregled prošlih narudžbi, izmjenu podataka (korisničkog računa, lozinke, dodatne adrese za isporuku-dostavu), te prije svega sigurnost.
-Ukoliko kupujete prvi puta, a želite se prijaviti kao registrirani korisnik potrebno je na početnoj stranici www.unikomerc-servis.hr kliknuti na Prijava i registracija. U polju Novi kupac kliknite na Kreiraj korisnički račun, te upišite svoje osobne podatke i nakon toga potvrdite klikom na Registracija.
Ako su unešeni podaci točni, na adresu e-pošte koju ste naveli, stići će vam potvrda registracije. Pomoću adrese e-pošte i lozinke možete pristupiti svojem korisničkom računu i podacima, u svakom trenutku.
Kod slijedećih prijava, kliknete na Prijava i registracija upišete svoje korisničko ime i lozinku, te kliknete na Prijava.
Kod prijave pravne osobe, kod registracije ćete morati tako navesti, te ispuniti potrebne podatke za prodaju pravnim osobama (točan naziv pravne osobe, adresa sjedišta, OIB ). Pravnim osobama sustav automatski izdaje R-1 račun.
Kupac je odgovoran za povjerljivost svojeg korisničkog računa (korisničkog imena, lozinke i ostalih osobnih podatatka), te za prava pristupa svojem računalu. Kupac prihvaća odgovornost za sve aktivnosti koje se obave koristeći se njegovim imenom i lozinkom.
-Ukoliko kupnju želite napraviti bez kreiranja korisničkog računa, odnosno kao Gost, nakon odabira proizvoda, te dodavanja istih u košaricu, završite kupnju klikom na Završi kupovinu, te potom odaberite Izvrši kupovinu kao gost.

Naručivanje
-U košaricu se dodaju proizvodi koje kupac želi kupiti u web shopu. Kupac može staviti proizvode u košaricu bez obaveze, te ih pomoću pomagala za korekciju, koja su osigurana i objašnjena u postupku nabave, pregledati i ispraviti u bilo kojem trenutku prije podnošenja svoje zaključne narudžbe.
-Obvezujuću ponudu prodavatelj daje nakon slanja podataka od strane kupca koji se u potpunosti popunjavaju u obrascu za narudžbu. Klikom na gumb Potvrda narudžbe, kupac potvrđuje odabrane proizvode iz košarice i time se narudžba smatra zaključenom. Tako izvršena narudžba predstavlja neopozivu namjeru o kupnji. Kod virmanskog plaćanja ponuda vrijedi tri (3) dana od dana slanja narudžbe, odnosno klika na gumb potvrda narudžbe.
-Nakon predaje narudžbe, kupac zaprima automatsku obavijest o primitku narudžbe, odnosno potvrdu narudžbe, putem e-pošte. Ova automatska obavijest potvrđuje kako je tvrtka Unikomerc-servis d.o.o. zaprimila narudžbu.
-Prodavatelj ima pravo ograničiti količinu narudžbe na količinu uobičajenu za kućanstvo, odnosno na broj proizvoda naručenih kao dio narudžbe, kao i na postavljanje više narudžbi za isti proizvod, pri čemu pojedinačne narudžbe sadrže količinu uobičajenu za kućanstvo.
-Preporučujemo pročitati Opće uvjete, prije kupnje na našem web shopu.

Zaključivanje kupoprodajnog ugovora
-Kupoprodajni ugovor između kupca i prodavatelja je zaključen kada prodavatelj pošalje kupcu e-mail o statusu njegove narudžbe.
-ukoliko je kupac odabrao način plaćanja kreditnom karticom, kupoprodajni ugovor se sklapa uspješnim autoriziranjem kreditne kartice, čak i ako prodavatelj još nije prihvatio narudžbu u smislu prethodnog stavka.
5. Pravo kupca na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac ima pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora ukoliko je sklopljen na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija. U nastavku slijede informacije o zakonskim pravima kupca kod sklapanja ugovora na daljinu (kupnja putem web shopa):
-Pravo na raskid Ugovora
Kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u roku 14 dana bez navođenja razloga. Razdoblje za raskid ugovora je 14 dana od dana kada je kupca ili treća strana koju je ovlastio kupac, i nije prijevoznik, preuzela u posjed kupljeni proizvod (odnosno posljednji komad robe kod djelomičnih isporuka). Rok se računa od datuma potpisane potvrde o preuzimanju robe. Kako bi kupac ostvario ovo svoje pravo, potrebno je nedvosmisleno i prije roka obavijesti prodavatelja na slijedeći način: kupac mora pismenim putem obavijestiti prodavatelja o otkazivanju ugovora na način da ispuni Obrazac za jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora ili putem druge nedvosmislene izjave kojom izražava volju da raskida ugovor. Kupac je izjavu ili Obrazac dužan dostaviti prodavatelju putem e-pošte na adresu webshop@unikomerc-servis.hr ili poslati poštom na adresu Unikomerc-servis d.o.o., Zagrebačka 115, 10410 Velika Gorica. Obrazac za jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora možete preuzeti OVDJE.
Obrazac ili izjava mora sadržavati slijedeće podatke: ime i prezime kupca, adresu kupca , e-mail (ako je primjenjivo), nedvosmislenu izjavu kupca(npr. Ja _______________________________, izjavljujem da jednostrano raskidam ugovor o prodaji slijedeće robe________________________-, naručene dana ___________________, primljene dana_______________. Obvezujem se robu, koju sam primio, u zakonskom roku vratiti na adresu prodavatelja zajedno s primljenim računom), te mjesto, datum i potpis kupca. Ugovor se smatra raskinutim kada prodavatelj zaprimi pismenu obavijest. Po primitku obavijesti, prodavatelj će kupcu dostaviti potvrdu o primitku obavijesti o raskidu.

Posljedice jednostranog raskida Ugovora
Ukoliko kupac jednostrano raskine ugovor, prodavatelj će mu vratiti sve uplate koje je od njega primio, uključujući troškove dostave, izuzev dodatnih troškova koji su rezultat izričitog izbora vrste prijevoza od strane kupca, a koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj. Povrat uplaćenih sredstava će se izvršiti najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od dana primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora. Za povrat sredstava će se koristiti isto sredstvo plaćanja koje je koristio kupac za uplatu, osim ako s kupcem nije izričito dogovoreno drugačije. Kupac se ni u kojem slučaju neće teretiti za troškove ove transakcije. Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava sve dok mu roba ne bude vraćena, odnosno nakon što mu kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, ovisno o tome što je ranije. Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja , a najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od dana kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskida ugovor, osim ako prodavatelj ponudi da robu koju kupac vraća sam preuzme. Kupac vrši povrat robe na adresu prodavatelja: Unikomerc-servis d.o.o., Zagrebačka 115, 10410 Velika Gorica. Preduvjet za ostvarivanje prava na povrat robe je da se roba vrati u izvornom stanju, odnosno mora biti kompletna i neoštećena, u originalnoj i neoštećenoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima i svom dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen, ne smije biti uklonjena ili oštećena. Prodavatelj će prilikom preuzimanja vraćene robe, istu prethodno pregledati kako bi utvrdio da je u onom stanju u kojem je kupcu predana u posjed. Ukoliko svi uvjeti nisu ispunjeni, prodavatelj može odbiti povrat proizvoda. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koja je posljedica postupanja s robom, na način koji nije bio potreban za provjeru prirode, svojstva i funkcionalnosti robe. Troškove povrata robe snosi kupac. Ukoliko se roba ne dostavi u roku od 14 dana , smatra se da kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe, te prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:
1. ugovor o uslugama prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak kupca, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora, ako usluga bude u potpunosti ispunjena
2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava kupca na jednostrani raskid ugovora
3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji kupca ili koja je jasno prilagođena kupcu
4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
7. kupac posebno zahtijevao posjet prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, prodavatelj
pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
8. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
9. ugovor sklopljen na javnoj dražbi
10. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen ne tjelesnom medij, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora
6.Maloljetne osobe
Ponuđeni proizvodi u web shopu Unikomerc-servis, namjienjeni su isključivo punoljetnim osobama.
7.Informacije o rješavanju sporova
Ukoliko kupac želi svoje reklamacije uputiti trećoj strani koja je ovlaštena za pomoć pri rješavanju pritužbi nezadovoljnih potrošača unutar EU, molimo koristiti slijedeću poveznicu http://ec.europa.eu/consumers/odr. Ova platforma služi kao kontakt točka za izvan sudsko rješavanje sporova u vezi s ugovornim obvezama koji proizlaze iz ugovora o internetskoj prodaji.
8. Zaštita osobnih podataka
Osobne podatke kupci daju dobrovoljno, a prikupljaju se i obrađuju sukladno Zakonu o zaštiti podataka. Dokument s pojedinostima o zaštiti osobnih podataka dostupan je na poveznici Zaštita osobnih podataka na dnu zaslona.
Unikomerc-servis d.o.o. zadržava pravo na izmjenu i dopunu Općih uvjeta bez prethodne najave.
Zaštita osobnih podataka u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679-Uredba te provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka
WSPay kao izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa s osobnim podacima u svojstvu izvršitelja obrade te sa osobnim podacima postupa u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679 te prema strogim pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prijenosa podataka.
WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.
Osobni podaci koji se koriste u svrhu autorizacije i naplate odnosno u izvršavanja obveza iz Ugovora ili temeljem Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima.
Za izvršenje Ugovora (autorizacije i naplate) potrebni su sljedeći osobni podaci kupca: Ime i prezime, E-mail, Telefon, Adresa, Mjesto, Poštanski broj,
Država, Vrsta kartice, Broj kartice, Vrijeme trajanja kartice, CVV kod kartice
WSPay ove osobne podatke ne obrađuje niti koristi osim u svrhe izvršenja ugovora autorizacije i naplate.
WSPay jamči ispunjavanje svih uvjeta određenih važećim propisima o zaštiti osobnih podataka za izvršitelje obrade osobnih podataka, a osobito poduzimanje svih potrebnih tehničkih, organizacijskih i sigurnosnih mjera a to naročito potvrđuje i PCI DSS L1 certifikatom.

Kontakti
Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije, kao i sve druge obavijesti, kupci se mogu obratiti prodavatelju na:
– Adresu: Unikomerc-servis d.o.o., Zagrebačka 115, 10410 Velika Gorica
– Elektroničku adresu: webshop@unikomerc-servis.hr
– Službi za korisnike na telefon:+385 (0)1 6224 444
UNIKOMERC-SERVIS d.o.o.
Servisno prodajni centar
Sjedište: Amruševa 10, 10000 Zagreb
Prodaja: Zagrebačka 115, 10410 Velika Gorica
Tel: 01 6224 444 ; Fax: 01 6226 092
E-mail: webshop@unikomerc-servis.hr

Informacije o kupcu:
_______________________________________________________________________
(ime i prezime, adresa: mjesto, ulica, broj)
_______________________________________________________________________
(e-mail, telefon)